Αξιολόγηση

Κριτήρια Αξιολόγησης

  1. Συμβατότητα με τη θεματική του Διαγωνισμού: Το περιεχόμενο της εργασίας να συνάδει με το αντικείμενο του Διαγωνισμού, όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική προκήρυξη. (0-20 βαθμοί)
  2. Συνεκτικότητα: Σχεδιασμός, υλοποίηση, κατάλληλη δομή, συνέχεια-ροή, συνοχή, ώστε να παρουσιάζεται με σαφήνεια το νόημα και το περιεχόμενο της εργασίας. (0-20 βαθμοί)
  3. Αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων: Αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τεχνολογικών εργαλείων (π.χ. χάρτες, ήχος, βίντεο, εικόνες κτλ.) (0-20 βαθμοί)
  4. Πληρότητα: Ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος και εξωστρέφεια της εργασίας προς την κοινωνία μέσω σχετικών συνεργασιών (π.χ. συνεντεύξεις, δράσεις, συμπληρωματικό υλικό για την ευρύτερη παρουσίαση του θέματος της προσβασιμότητας κτλ) (0-20 βαθμοί)
  5. Δημιουργικότητα και καινοτομία: Συνολική αισθητική της εργασίας, δημιουργικότητα, πρωτοτυπία στην προσέγγιση του θέματος, καινοτόμα στοιχεία και ιδέες. (0-20 βαθμοί)