Όροι Χρήσης

1. Γενικοί όροι χρήσης
1.1.Οι διαδικτυακοί τόποι «https://mapcompetition.gr/» και «https://www.facebook.com/mapcompetition» έχουν δημιουργηθεί από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “SPOTIN” (εφεξής η “Εταιρεία”) στο πλαίσιο διοργάνωσης του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο “Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο να έρθει στο σχολείο;» που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Οι εδώ όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ελληνικό δίκαιο. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους προκειμένου να είναι σύμφωνοι με το ισχύον κάθε φορά, νομοθετικό πλαίσιο.
Οι εδώ όροι λειτουργίας και χρήσης των διαδικτυακών τόπων «https://mapcompetition.gr/» και «https://www.facebook.com/mapcompetition», αποτελούν δεσμευτικό νομικό πλαίσιο για τους επισκέπτες τους. Ήτοι, η χρήση των διαδικτυακών τόπων της εταιρείας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της εταιρείας και της πολιτικής της για τα cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους εδώ όρους χρήσης, οφείλει να παύσει άμεσα την επίσκεψή του στους άνω διαδικτυακούς τόπους.

1.2. Πρόσβαση και περιήγηση
1.2.1. Υπό την επιφύλαξη της αυστηρής τήρησης των παρόντων όρων χρήσης και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, παρέχεται στον επισκέπτη των διαδικτυακών τόπων, μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και περιήγησης στους διαδικτυακούς τόπους της εταιρείας και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό τους.

Σε κάθε περίπτωση, στον επισκέπτη των διαδικτυακών τόπων απογορεύεται:

Α) Η πλήρης αναδημοσίευση ολόκληρου κειμένου της ιστοσελίδας, χωρις την προηγούμενη άδεια της εταιρείας.

Β) Η μερική αναδημοσίευση τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς ρητή αναφορά στο πρωτότυπο κείμενο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.  
1.2.2. O επισκέπτης των διαδικτυακών τόπων έχει τη δυνατότητα υποβάλλοντας τα στοιχεία του ονόματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της εταιρείας. Εφόσον παύσει να ενδιαφέρεται για την λήψη τέτοιων ενημερωτικών μηνυμάτων, ο επισκέπτης μπορεί να το δηλώσει στην εταιρεία αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση : hello@spotin.org. Σε μια τέτοια περίπτωση, η διαγραφή των προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη λαμβάνει χώρα αυθημερόν.
1.2.3. Οι διαδικτυακοί τόποι πιθανόν να αναφέρονται σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών των διαδικτυακών τόπων, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, εκείνους των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από την εταιρεία, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης των διαδικτυακών τόπων της εταιρείας, αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

2. Δικαιώματα χρήστη
2.2.1. Υποβολή παραπόνου
2.2.1.1. Για οποιονδήποτε λόγο που τον αφορά και που σχετίζεται με τους διαδικτυακούς τόπους της εταιρείας, ο χρήστης έχει το δικαίωμα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρουσίαση του προβλήματος να υποβάλλει παράπονο στην εταιρεία, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση «hello@spotin.org».
2.2.1.2. Η εταιρεία θα απαντήσει στον χρήστη το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση του παραπόνου. Κατά την εξέταση του παραπόνου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον χρήστη για τη διευκρίνιση των περιστάσεων που δημιούργησαν το υπό εξέταση ζήτημα.
2.2.1.3. Για κάθε περίπτωση που αφορά την λειτουργία των διαδικτυακών τόπων, ο χρήστης, αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης, έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής παραπόνου πριν τυχόν επιλέξει την κίνηση νομικών διαδικασιών.

3. Χρήση και προστασία προσωπικών δεδομένων
3.1. Η εταιρεία επεξεργάζεται μόνον όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της στο πλαίσιο του άνω μαθητικού διαγωνισμού.
Πρόκειται για τα δεδομένα που οι επισκέπτες κοινοποιούν – καταχωρούν όταν συμπληρώνουν κάποια από τις φόρμες των διαδικτυακών τόπων της εταιρείας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών των διαδικτυακών τόπων αποτελεί επεξεργασία κατά το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα.
Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν συντρέχει περίπτωση που μια τέτοια ενέργεια επιβάλλεται εκ του νόμου.
3.2. Στους διαδικτυακούς τόπους «https://mapcompetition.gr/» και «https://www.facebook.com/mapcompetition», η εταιρεία χρησιμοποιεί cookies. Η πολιτική cookies της εταιρείας μας είναι αναρτημένη στους διαδικτυακούς τόπους της εταιρείας. Η χρήση των διαδικτυακών τόπων της εταιρείας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους της πολιτικής για τα cookies.
3.3. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται αποκλειστικά από πρόσωπα που τελούν υπό την εποπτεία της εταιρείας, υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και εντός του πλαισίου της με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.14/ΦΜ/104208/106112/Δ1 – και υπό τον τίτλο «Έγκριση διοργάνωσης μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο “Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο να έρθει στο σχολείο” – εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και τη προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας.
3.4. Ο επισκέπτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρεία. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει εγγράφως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας της εταιρείας, κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες :
(α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν καθώς και την προέλευσή τους.
(β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
(γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του.
(δ) Τη διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωμα των δεδομένων.
(στ) Τους τρίτους, στους οποίους έχουν τυχόν κοινοποιηθεί τα δεδομένα.
Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται από το υποκείμενο των δεδομένων ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Η εταιρεία απαντά ηλεκτρονικώς σε αιτήματα πρόσβασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη τους.
3.5. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στην εταιρεία, με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση hello@spotin.org και πρέπει να περιέχουν απόδειξη της ταυτότητας του αιτούντος, καθώς και αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Η εταιρεία απαντά εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή της, η εταιρεία ενημερώνει το υποκείμενο για τις ενέργειες, στις οποίες εκείνη προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα.
3.6. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων των όρων 3.4 και 3.5 το υποκείμενο των δεδομένων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, πρέπει να υποβάλλει μέσω e-mail, στην διεύθυνση hello@spotin.org και τα εξής στοιχεία :
(α) την ταυτότητά του, προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό δημόσιας αρχής,
(β) τα ειδικότερα προσωπικά δεδομένα που αφορούν οι αντιρρήσεις του, επισημαίνοντας και την θέση που αυτά βρίσκονται αναρτημένα,
(γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του (ενδεικτικά : τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας του).
3.7. Η τήρηση της παραπάνω προδικασίας αποτελεί προϋπόθεση πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια της εταιρείας.
3.8. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν μείνει ικανοποιημένος από την απάντηση της εταιρείας σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία, διευκρινίσεις ή την συνολική επανεξέταση του αιτήματός του. Σε κάθε περίπτωση, εάν το υποκείμενο των δεδομένων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν μείνει ικανοποιημένος από την απάντηση της εταιρείας, μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@dpa.gr.
3.9. Υπεύθυνος επεξεργασίας για τους διαδικτυακούς τόπους «https://mapcompetition.gr» και «https://www.facebook.com/mapcompetition» είναι η ΑΜΚΕ “SPOTIN”.

4. Δικαιώματα
4.1. Οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα και τα ονόματα χώρου, τα οποία είναι αναρτημένα στους άνω διαδικτυακούς τόπους της εταιρείας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές ή/και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε τρίτου που παραβιάζει τη πνευματική ιδιοκτησία της.
4.2. H εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την εγκυρότητα, τη πληρότητα και τη ποιότητα των εργασιών (κείμενα, φωτογραφίες, πηγές, ακουστικό υλικό, λοιπά στοιχεία) που έχουν αναρτηθεί στους άνω διαδικτυακούς τόπους της. Την ευθύνη αυτήν φέρουν αποκλειστικά οι δημιουργοί των εργασιών.
4.3. Παρά ταύτα, η εταιρεία έχει λάβει μέτρα, στο μέτρο του δυνατού, έτσι ώστε οι γραφικοί διασχηματισμοί, τα κείμενα, οι εικόνες, τα video, οι ήχοι, το φωτογραφικό υλικό που είναι αναρτημένα στους άνω διαδικτυακούς τόπους, να μην παραβιάζουν τα – περί πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστασίας δεδομένων – δικαιώματα τρίτων.

5. Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμοδιότητα δικαστηρίων – Γλώσσα
5.1. Για κάθε διαφορά ανάμεσα στον χρήστη και την εταιρεία που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα, με τους εδώ όρους χρήσης, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.
5.2. Οι εδώ όροι χρήσης είναι διατυπωμένοι μόνο στην ελληνική γλώσσα.